20160228_165834

Toekomstgericht onderwijs: vormgeving en resultaten voor verschillende groepen leerlingen

In het voortgezet onderwijs worstelen veel scholen met de vraag hoe ze leerlingen kunnen motiveren, hoe ze hen betekenisvol onderwijs kunnen bieden, en hoe ze aandacht kunnen besteden aan ‘21e-eeuwse vaardigheden’.

Onlangs werd een NRO-onderzoek toegekend dat inzicht biedt in de oplossingen die een tiental ‘voorlopers’ in het voortgezet onderwijs voor deze vragen hebben gevonden, en dat laat zien hoe er bij zulke oplossingen rekening gehouden kan worden met verschillen tussen leerlingen. Ook wordt nagegaan in welke mate deze scholen erin slagen ‘andere’ (niet-cognitieve) en ‘traditionele’ (cognitieve) doelen te realiseren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en het Research Institute Child Development and Education van de UvA en tien scholen.  Vijf van deze scholen werken vanuit geheel vernieuwende onderwijsconcepten, vijf scholen zijn bezig stappen te zetten in het vernieuwen van hun onderwijs.

In de eerste fase wordt beschreven welke ‘andere doelen’ scholen met een vernieuwend onderwijsconcept nastreven (bijvoorbeeld zelfsturing, probleemoplossen, creativiteit), hoe ze daaraan werken en hoe ze daarbij rekening houden met verschillende leerbehoeften van leerlingen.

In een tweede fase gaan de scholen uit het consortium aan de slag om strategieën voor het werken aan ‘andere doelen’ en het omgaan met verschillende leerbehoeften van leerlingen verder te ontwikkelen en te evalueren. Het is de bedoeling dat deze fase strategieën oplevert voor het realiseren van ‘andere doelen’ en om binnen vernieuwende onderwijsconcepten tegemoet te komen aan verschillende leerbehoeften.

Tot slot wordt onderzocht in hoeverre de scholen uit het consortium erin slagen om zowel ‘andere’ als traditionele (cognitieve) doelen te realiseren, voor verschillende groepen leerlingen.

Klopt het dat op vernieuwende scholen leerlingen beter presteren op de ‘andere doelen’ en dat ze het even goed doen als andere scholen  als het gaat om ‘traditionele doelen’?

Deelnemende scholen en contactpersonen

Deelnemende scholen: IJburg College, Vathorst College, Amadeus Lyceum, Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke, Hyperion Lyceum, Da Vinci College Leiden, Eerste Christelijk Lyceum Haarlem, Herbert Vissers College, Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland, Hoofdvaart College

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het NRO programma praktijkgericht onderzoek.

Contactpersonen: Guuske Ledoux (gledoux@kohnstamm.uva.nl) en Monique Volman (m.l.l.volman@uva.nl)