i-am-education-logo480x320-287.480x0

Subsidie voor Amsterdamse Werkplaats Onderwijsonderzoek

De Amsterdamse Werkplaats Onderwijsonderzoek bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO, STAIJ en Sirius) met drie Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Kohnstamm Instituut). Deze kennisinstellingen hebben zich verenigd in I Am Education.

Kwaliteit van onderwijs

De werkplaats wordt zo ingericht dat de deelnemende partijen in een gelijkwaardige positie werken aan onderwijsonderzoek en een onderzoekscultuur in de basisscholen. Vragen uit de onderwijspraktijk vormen de basis voor onderzoek. Het uiteindelijke doel is dat de kwaliteit van het onderwijs verder verbetert op basis van kennis over wat wel en niet werkt in de onderwijspraktijk.

Het Amsterdamse consortium bouwt voort op reeds bestaande samenwerking, en zorgt dat de ontwikkelde kennis ook beschikbaar komt via ons Amsterdamse regionale kennisknooppunt. Ook worden landelijke activiteiten ondernomen gericht op kennisdeling tussen de twee werkplaatsen en daarbuiten.

Diversiteit in de stad

In Amsterdam hebben de consortiumpartners elkaar gevonden op het thema diversiteit. Met gezamenlijk onderzoek willen ze praktijkrelevante kennis ontwikkelen over de vaardigheden van leerkrachten, lesinhoud en schoolvisie, met als doel de handelingsbekwaamheid van leraren op het gebied van diversiteit te vergroten.

Over het proces

Met deze pilot wil de PO-Raad de mogelijkheden en beperkingen in beeld krijgen van structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, hogescholen en universiteiten in een werkplaats onderwijsonderzoek. Het NRO ontwikkelde daartoe de call for proposals in nauwe samenwerking met de PO-Raad, en stelde een onafhankelijke beoordelingscommissie in. Die beoordeelde uiteindelijk 19 uitgewerkte aanvragen. Het budget voor de consortia is afkomstig van de directie Hoger Onderwijs en de directie Primair Onderwijs van het ministerie van OCW.

Aanvullend onderzoek naar samenwerkingsvormen

Aanvullend zal ook onderzoek plaatsvinden naar de werkbare elementen, randvoorwaarden en best practices in deze pilot werkplaatsen én naar andere al bestaande vormen van (structurele) samenwerking, in zowel po, vo als mbo. Dit onderzoek leidt onder andere tot aanbevelingen voor andere samenwerkingsverbanden en eventuele continuering van succesvolle vormen van samenwerking. De uitvoerders van dit begeleidende onderzoek worden in september bekendgemaakt.