HOdocente2

Onderzoek naar selectie- en intakeprocedures voor de lerarenopleidingen

De voorspellende waarde, effecten en onderliggende mechanismen van selectie- en intakeprocedures voor de lerarenopleidingen

In de discussies over de kwaliteit van de leraar en de lerarenopleiding klinkt regelmatig de roep om strenger te selecteren voor de lerarenopleidingen. Verschillende lerarenopleidingen experimenteren reeds met hardere of zachtere vormen van intake of selectie (bijv. in het kader van de studiekeuzecheck of decentrale selectie). In het kader van de Lerarenagenda heeft het ministerie opdracht geven om nader onderzoek te doen naar de voorspellende waarde van selectie-instrumenten voor de toelating tot de lerarenopleidingen. Dit onderzoek is door NRO in december 2015 toegekend aan een consortium van het Kohnstamm Instituut, het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA, de UvA, het ICLON en Stichting Economisch onderzoek (SEO).

Het vierjarige onderzoek bouwt voort op een eerdere verkenning naar de wenselijkheid en mogelijkheid van selectie voor de lerarenopleidingen (klik op deze link voor meer informatie) en een literatuurstudie naar de voorspellende waarde van verschillende selectie-instrumenten (klik hier).

Het onderzoek sluit aan bij de ‘Voorlopersgroep Selectie’ waarin diverse lerarenopleidingen die bezig zijn met experimenten rond intake en selectie aan de poort, samenwerken. Het onderzoek richt zich op deze experimenten. Daarbij gaat het in ieder geval om de pabo’s van Hogeschool Leiden, Hogeschool de Kempel en Avans Hogeschool, de tweedegraads lerarenopleiding Engels van de HvA, Fontys en Inholland-Amstelveen en op de universitaire lerarenopleidingen geschiedenis van het ICLON en biologie van POWL.

Het onderzoek bestaat uit drie deelstudies:

In deelstudie 1 worden de selectie- en intake instrumenten van de verschillende opleidingen in kaart gebracht.

In deelstudie 2 worden de studenten die deelnemen aan de selectie- en intakeprocedure gedurende een aantal jaren gevolgd om na te gaan in welke mate de uitkomsten van de selectie en intake een voorspellende waarde hebben t.a.v. het studiesucces en de geschiktheid voor het beroep en welke neveneffecten de selectie en intake hebben.

In deelstudie 3 worden de resultaten van deelstudie 1 en 2 in een jaarlijkse werkconferentie voorgelegd aan de betrokkenen vanuit de opleidingen om in een verklarende evaluatie zicht te krijgen op onderliggende mechanismen en belangrijke factoren en om impulsen te geven voor verdere ontwikkeling van selectie- en intakeprocedures en -instrumenten.

Deelstudie 1 en 3 zijn voornamelijk kwalitatief. In dit deel ligt de sleutelrol bij HvA, het Kohnstamm Instituut en het ICLON. Deelstudie 2 is voornamelijk kwantitatief. Hier ligt de sleutelrol bij SEO, Kohnstamm Instituut en UvA.

Contactpersonen

Joost Meijer: jmeijer@kohnstamm.uva.nl

Marco Snoek : M.Snoek@hva.nl