kaft946-1

Amsterdamse Peuterscholen zijn goed op weg

In het schooljaar 2014-15 gingen in Amsterdam, op initiatief van de gemeente, de pilots Peuterschool van start. Doel van de pilots is om te komen tot een integrale voorziening met een hoogwaardig pedagogisch en educatief aanbod voor kinderen van tweeënhalf tot vier jaar. Belangrijk hierbij is het realiseren van een doorgaande lijn naar de basisschool. Bij de pilots zijn negen samenwerkingsverbanden van peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool betrokken.

Het onderzoek

Het Kohnstamm Instituut voert in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek uit naar de pilots. In een deelonderzoek onder ouders met een kind op de Peuterschool werd ouders gevraagd naar hun keuzemotieven voor en tevredenheid met de Peuterschool. Het onderzoek vond plaats onder 56 ouders, grotendeels moeders maar ook vaders, gemengd naar etnische herkomst en opleidingsniveau, met een kind met of zonder VVE-indicatie.

Aanwezigheid VVE-programma
Ouders noemen vooral praktische redenen om te kiezen voor de Peuterschool: het is dichtbij huis of een ander kind zat al op dezelfde locatie. Maar ook de aanwezigheid van een VVE-programma speelt mee. Opvallend is dat vooral ouders met een kind zonder VVE-indicatie, voor wie deze programma’s dus niet in de eerste plaats bedoeld zijn, de aanwezigheid van een programma noemen als reden voor hun keuze. Verder weegt voor hen mee dat zij enkele uren gratis opvang aangeboden krijgen in het kader van de pilots Peuterschool.

Tevreden over ‘menging’
Het merendeel van de ouders is positief over (het streven naar) diversiteit binnen de groepen. Veel ouders vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van hun kind dat het al van jongs af aan in aanraking komt met andere talen, culturen en gewoonten, zodat het leert omgaan met kinderen met een andere etnische herkomst of maatschappelijke achtergrond.

Kiezen voor een andere basisschool
Ouders zijn positief over de koppeling van de voorschoolse voorziening waar hun kind naartoe gaat met de samenwerkende basisschool. Bijna de helft van de ouders zal echter niet voor deze basisschool kiezen. Met name ouders met kinderen zonder een VVE-indicatie verwachten een andere basisschool te kiezen, bijvoorbeeld omdat oudere kinderen uit het gezin daar al heen gaan.

Meer informatie

Veen, A., Daalen, M. van, Heurter, H., m.m.v. Pol, L. van der (2015).
Keuzemotieven voor en tevredenheid van ouders over de Peuterschool in Amsterdam
Rapport 946, ISBN 94-6321-006-5, prijs € 12,50. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
download - bestel

Contactpersoon

Annemiek Veen, AVeen@kohnstamm.uva.nl