logo_kohnstamm

Kohnstamm Instituut

Het Kohnstamm Instituut is een interdisciplinair kennis- en onderzoekscentrum dat beleids- en praktijkgericht onderzoek verricht voor en met instellingen in alle sectoren van het onderwijs, van voorschoolse educatie, PO en VO tot werkplekleren, en in de jeugdzorg. De expertise van onze onderzoekers bestrijkt een breed scala aan thema’s, van taal en ICT tot burgerschap, van passend onderwijs en kwaliteit van leraren tot excellentie.

Diensten

Onderzoek
In ons onderzoek staan afstemming op de wensen van de opdrachtgever en toepasbaarheid van de resultaten voorop. Samen met de opdrachtgever verhelderen we de onderzoeksvraag. Vervolgens maken we een plan van aanpak en overleggen we over het gewenste eindproduct. Dat kan een rapport zijn maar ook een presentatie, een instrument of aanpak waarmee de opdrachtgever zelf aan de slag kan, een audiovisueel product of een website.

“Met deze door het Kohnstamm Instituut ontwikkelde methodiek kunnen we eindelijk begrijpen wat werkt voor wie en waarom dat werkt!”
(over verklarende evaluatie)

Advies
Het Kohnstamm Instituut baseert zijn advieswerk op recent wetenschappelijk onderzoek; de nadruk ligt daarbij op de praktische toepassing van kennis of instrumenten in specifieke beleids- of praktijkcontexten.

“Ik denk dat we met elkaar een mooi product hebben gemaakt waar de praktijk van de kindcentra veel behoefte aan heeft. Dat blijkt nu al uit de grote vraag naar scholing en ondersteuning, zowel regionaal als landelijk. Ik wil jullie nogmaals hartelijk danken voor jullie zeer inspirerende bijdrage.”

Lezingen
Wij hechten veel waarde aan de verspreiding en toepassing van onze onderzoeksresultaten. Op onze website zijn onze onderzoeksbevindingen in korte berichten te raadplegen. Wij verzorgen ook graag lezingen of discussiebijdragen aan studiedagen voor beleid en praktijk op basis van het door ons verrichte onderzoek.

“De bijdrage van de Kohnstamm-onderzoeker heeft ons laten nadenken over de dilemma’s waarmee scholen worstelen als zij passend onderwijs tot in detail willen invoeren.”

Meer informatie
Meer weten? Bezoek onze website of neem contact op met:

Henk Sligte
Kohnstamm Instituut 
Henk Sligte 
E
 hsligte@kohnstamm.uva.nl