c31q4l20afh173s7qd5w.480x240x1

Disclaimer

Hoewel I AM Education uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie op deze website, geeft zij geen garantie af omtrent de volledigheid en actualiteit van de inhoud van de site.

I AM Education is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van informatie van deze website, veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten haar schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service. In geen enkel geval zal I AM Education aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van I AM Education, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. I AM Education geeft geen garantie, noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

De informatie die op deze site staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doeleinden. Bij voornoemd gebruik dient wel bronvermelding plaats te vinden. Alle andere vormen van gebruik of uitgave zijn alleen toegestaan, indien hiervoor schriftelijke toestemming van I AM Education is verkregen.

© I AM Education, Amsterdam NL, 2014